ALGEMENE VOORWAARDEN

Cremers Ramen en Deuren B.V.
Dr. Nolenslaan 134B
6136 GV Sittard

Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg: 14045339 0000

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Cremers Ramen en Deuren B.V. , gevestigd te Sittard, hierna te noemen “Cremers”.

2. De koper c.q. de opdrachtgever zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.

3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Door Cremers te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte berekeningen, tekeningen, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d..

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- c.q. deelopdrachten.

8. Indien Cremers deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Cremers hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Cremers gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Cremers uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

2. Indien de wederpartij zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Cremers een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is Cremers eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

3. Cremers is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Cremers – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Cremers eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES

1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Cremers zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Cremers het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Cremers niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Cremers gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen, tarieven en/of levertermijnen aan te passen.

4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten of bestellingen.

5. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Cremers zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

6. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven eigendom van Cremers en dienen op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Cremers te worden geretourneerd.

7. Cremers heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

8. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op eerste verzoek van Cremers alle bij de offerte geleverde bescheiden aan Cremers te retourneren.

 

ARTIKEL 4: VERGOEDING, PRIJZEN, TARIEVEN

1. Tenzij partijen een vaste prijs c.q. vergoeding zijn overeengekomen, zal Cremers zijn vergoeding voor uitgevoerde werkzaamheden berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van Cremers.

2. Cremers is gerechtigd een overeengekomen vaste prijs c.q. vergoeding te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werkzaamheden bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Cremers en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen prijs c.q. vergoeding.

3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.

4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten normale werkdagen, is Cremers gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen uurtarief.

5. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, voorrijkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.

6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Cremers bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.

7. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Cremers (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijswijzigingen bij de door Cremers ingeschakelde derden of toeleveranciers of wijzigingen in de prijzen van de benodigde zaken, is Cremers gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

    b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Cremers heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Cremers er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

 

ARTIKEL 5: INSCHAKELING DERDEN

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Cremers het recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Cremers.

 

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:

    a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) en bescheiden, tijdig op de door Cremers gewenste wijze aan Cremers ter beschikking stelt;

    b. eventuele door de wederpartij aan Cremers verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;

    c. Cremers op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie dient te voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;

    d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Cremers hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;

    e. de werklocatie in zodanige staat is dat Cremers ongehinderd haar werkzaamheden kan verrichten c.q. voortzetten;

    f. Cremers tijdig in staat wordt gesteld zorg te dragen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen;

    g. Cremers op de werklocatie kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor elektriciteit, gas en water. De kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn eveneens voor rekening van de wederpartij;

    h. er op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines, materialen e.d. van Cremers opgeslagen c.q. opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging c.q. diefstal van deze zaken kan plaatsvinden;

    i. op de werklocatie de door Cremers en/of diens onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;

    j. Cremers vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de werklocatie.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door hem verstrekte gegevens, goedkeuringen en/of bescheiden juist en volledig zijn en vrijwaart Cremers voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.

3. Cremers zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst

4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies c.q. diefstal van en/of overige schade aan de gereedschappen, machines, materialen e.d. die Cremers tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt c.q. heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.

5. De wederpartij staat Cremers toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.

6. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Cremers gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en/ of de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden c.q. overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Cremers nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Cremers om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

ARTIKEL 7: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

1. Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Cremers de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar (op)leveringsverplichtingen alsnog na te komen.

2. Cremers is gerechtigd tot levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij iedere deellevering c.q. deelprestatie afzonderlijk c.q. periodiek kan worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Cremers verlaten of het moment waarop Cremers aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten onder het moment van levering verstaan: het moment waarop de zaken op de werklocatie aankomen en feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.

5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten en/of de zaken aan de wederpartij te leveren, is Cremers gerechtigd de zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Tenzij Cremers uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient de wederpartij Cremers binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten en/of de zaken alsnog te leveren.

6. Indien de wederpartij na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Cremers heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te vernietigen. Een en ander, zonder dat hieruit voor Cremers een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.

7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.

 

ARTIKEL 8: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk c.q. de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:

    a. Cremers niet tijdig alle noodzakelijke gegevens van de wederpartij heeft ontvangen;

    b. Cremers niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;

    c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen; heeft Cremers recht op een zodanige verlenging van de (op)leveringstermijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is Cremers gerechtigd de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.

3. Cremers zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij moet worden bespoedigd, is Cremers gerechtigd de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.

4. Cremers is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden, fouten e.d. in door of namens de wederpartij voorgeschreven c.q. gegeven constructies, werkwijzen, bescheiden, orders en aanwijzingen. Een en ander voor zover voornoemde onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Cremers en zij hiermee bekend is of kan zijn.

5. Cremers wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd, zal Cremers met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Cremers zal de wederpartij daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen (op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden heeft Cremers in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden en leveringen.

7. De wederpartij zal iedere conceptversie van door Cremers te vervaardigen bescheiden steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Cremers kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door Cremers aangepast en nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. Cremers is gerechtigd om te verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde bescheiden per pagina voor akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde bescheiden pas gebruiken, nadat Cremers de geparafeerde definitieve versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.

8. Ingeval Cremers in reeds goedgekeurde bescheiden nog wijzigingen dient aan te brengen, kan dit worden gezien als meerwerk en is Cremers gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 9: MEER- EN MINDERWERK

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.

2. Meer- en minderwerk dient schriftelijk tussen Cremers en de wederpartij overeengekomen te worden. Cremers is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Cremers – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: a. bij wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht; b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden.

4. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de eindafrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 10: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

1. Cremers is gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en het resultaat van de werkzaamheden gebruiksklaar is.

2. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het resultaat van de werkzaamheden heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.

3. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 8 dagen na de mededeling dat het werk is afgerond is niet heeft gereclameerd bij Cremers of zoveel eerder als de wederpartij het resultaat van de werkzaamheden – voor zover mogelijk – vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.

4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering van het door Cremers verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Cremers is verplicht gebreken welke binnen de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor haar rekening komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.

6. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering c.q. onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het (resultaat van het) opgeleverde werk constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 

ARTIKEL 11: KLACHTEN

1. De wederpartij is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 24 uur na ontvangst van de zaken schriftelijk aan Cremers te melden.

2. Overige klachten ten aanzien van de geleverde zaken dienen direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Cremers te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien niet expliciet een andere garantietermijn is overeengekomen, geldt voor door Cremers vervaardigde zaken een termijn van 10 jaar na levering.

3. Alle klachten ten aanzien van de verrichte werkzaamheden dienen eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen 3 maanden na oplevering van de werkzaamheden – schriftelijk aan Cremers te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.

4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Cremers is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden c.q. worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.

5. De bij de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen worden in de bij Cremers voorradige (groothandels)verpakkingen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven afmetingen, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Cremers. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.

6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

7. Lid 6 van dit artikel geldt niet voor de consument.

8. De wederpartij dient Cremers in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Cremers te verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van de zaak noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Cremers ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.

9. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in c.q. eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of ten aanzien van onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht aan of door gebruikmaking van deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.

10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.

11. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd c.q. geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

 

ARTIKEL 12: GARANTIES

1. Cremers zal er voor zorgen dat de overeengekomen leveringen c.q. werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen c.q. werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.

2. Cremers staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.

3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Cremers zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze materialen verstrekt over de eigenschappen van deze materialen. Indien voor de gebruikte materialen c.q. de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Cremers zal de wederpartij hierover informeren.

4. Cremers garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

5. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Cremers kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de zaken c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van Cremers. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID

1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Cremers gegeven garanties aanvaardt Cremers geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Cremers slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Cremers voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.

4. Indien Cremers aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Cremers te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Cremers niet uitkeert of de schade niet onder een door Cremers gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Cremers beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.

5. De wederpartij dient Cremers uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.

7. Indien Cremers haar werkzaamheden c.q. leveringen dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is Cremers slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden c.q. de deugdelijkheid van de geleverde zaken.

8. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan is Cremers verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter in geen geval voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.

9. Cremers is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

10. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch Cremers op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan: a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Cremers verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.; b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken; c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Cremers verstrekte of voorgeschreven gegevens, bescheiden of materialen; d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; e. doordat door of namens de wederpartij reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Cremers.

11. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Cremers uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.

12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Cremers of diens leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Cremers de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

ARTIKEL 14: BETALING

1. Cremers is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van 25% van de verschuldigde prijs van de te leveren zaken c.q. de te verrichten werkzaamheden te verlangen. Betaling van de rest van de verschuldigde prijs c.q. vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden dient bij levering van de zaken c.q. bij afronding van de uit te voeren werkzaamheden plaats te vinden.

2. Betaling dient binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Cremers een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.

4. Indien na aanmaning door Cremers betaling alsnog uitblijft, is Cremers bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

5. De in lid 4 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:

    a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);

    b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;

    c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;

    d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.

6. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00, is Cremers gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten conform lid 5 van dit artikel te berekenen en voor het meerdere buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.

7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Cremers gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.

8. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Cremers gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Cremers eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Cremers ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10. a. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Cremers te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Cremers. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

    b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Cremers behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Cremers heeft voldaan.

2. Dit eigendomsvoorbehoud rust eveneens op nieuwe zaken die door Cremers bij de uitvoering van de overeenkomst zijn vervaardigd uit de geleverde zaken.

3. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

4. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is de wederpartij niet bevoegd deze zaken op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.

5. De wederpartij is verplicht Cremers direct schriftelijk te informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

6. De wederpartij dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering, dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Cremers op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.

7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Cremers een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Cremers en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Een en ander onverminderd het recht van Cremers op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, middels een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

 

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Cremers is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Cremers in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken c.q. zaken c.q. bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Cremers voorbehouden.

3. De wederpartij is niet gerechtigd de door Cremers geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is de wederpartij verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cremers.

4. De wederpartij staat er voor in dat alle door hem aan Cremers te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De wederpartij is aansprakelijk voor eventuele schade die Cremers door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Cremers voor aanspraken van deze derden.

 

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Cremers gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

3. De wederpartij is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 18: OVERMACHT

1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Cremers is Cremers gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht aan de zijde van Cremers wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Cremers, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Cremers.

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Cremers en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan-digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Cremers tot aan dat moment na te komen.

 

ARTIKEL 19: ANNULERING, OPSCHORTING

1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Cremers een door Cremers nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Cremers gemaakte kosten en diens door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Cremers is gerechtigd voornoemde schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.

2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt c.q. verzet, is Cremers in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief aan de wederpartij in rekening te brengen.

3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Cremers vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

4. Cremers is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de vergoeding voor alle op dat moment reeds verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten direct opeisbaar en is Cremers gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen. Cremers is bovendien gerechtigd alle gedurende de opschortingperiode te maken c.q. gemaakte kosten evenals de voor de opschortingperiode reeds gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening te brengen.

6. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, is Cremers gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, is de wederpartij gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Cremers te vergoeden.

 

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT / BEVOEGDE RECHTER

1. Op de tussen Cremers en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Cremers is gevestigd, zij het dat Cremers altijd de be-voegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.

3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Cremers. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Cremers schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.

4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, is Cremers gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 21 juni 2010